Kodeks dobre poljoprivredne prakse


 

 

29. maj 2024.

JAVNI POZIV Podrška po prihvatljivom ha za Agroekološku mjeru (IPARD like) za livade i pašnjake za 2024. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške po prihvatljivom ha za Agroekološku mjeru (IPARD like) za livade i pašnjake za 2024. godinu, u okviru mjere 2.1.1. MIDAS 2- Komponenta I Jačanje programa MPŠV za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo.

Ovim javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi, način prijavljivanja za dodjelu podrške, rokovi za podnošenje zahtjeva, procedura realizacije zahtjeva i isplata podrške.

Predmet ovog javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima koji posjeduju livade i pašnjake i koriste ih za proizvodnju sijena ili napasanje stoke.

Korisnici su fizička ili pravna lica koja su do dana podnošenja zahtjeva za podršku u okviru ovog javnog poziva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, kao i Registaru životinja, u skladu sa Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja, do dana podnošenja zahtjeva.

Prihvatljive površine su:

Livade kao poljoprivredna površina koja se koristi za proizvodnju trave, bilo zasijane ili samonikle i nije uključena u plodored pet ili više godina, a površina se mora kositi najmanje jednom godišnje.

Pašnjaci kao poljoprivredna površina pokrivena travom više od 25%, uključujući žbunje i/ili drveće i nije uključena u plodored pet ili više godina. Površina se mora koristiti za ispašu stoke.

Minimalna površina prihvatljiva za podršku po zahtjevu je 1 ha zemljišta klasifikovanog kao pašnjaci i/ili livade. Minimalna poljoprivredna parcela koja ispunjava uslove za podršku je 0,1 ha, minimalno opterećenje pašnjaka je 0,5 UG/ha, a masimalno 1 UG/ha

Površine koje ispunjavaju uslove za podršku su one klasifikovane kao pašnjaci i/ili livade evidentirane u Sistemu za identifikaciju zemljišnih parcela (u daljem tekstu: SIZEP-u), kao površine koje koriste podnosioci zahtjeva (koji nemaju spor s ostalim korisnicima podrške u trenutku podnošenja zahtjeva).

Visina podrške po ovom javnom pozivu, po hektaru (ha) prihvatljive površine, iznosi za livade – 15,00 €/h, a za pašnjake - 20,00 €/ha.

Maksimalni iznos podrške po korisniku je 10.000,00 €.

Rok za podnošenje zahtjeva za podršku je od 29.05.2024. godine do 18.07.2024.godine. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 07.08.2024. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od 1% po danu kašnjenja od iznosa na koji bi korisnik imao pravo da je Zahtjev za podršku podnešen u roku.

Detaljnije informacije o ovom javnom pozivu se mogu dobiti putem telefona ili lično na adresi:

Direktorat za plaćanja, Moskovska 101, 81000 Podgorica, tel: 020 672 007.

Preuzmi dokumenta:

- Javni Poziv- Mjera 2.1.1 Podrška po ha za livade i pašnjake za 2024. godinu

- Obrazac 1- Dnevnik pašnjaka


5. septembar 2023.

Potpisani ugovori sa aplikantima za dodjelu bespovratnih sredstava za investicije u ribolovne plovne objekte

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, potpisao je ugovore sa korisnicima koji su ispunili kriterijume administrativne i tenderske kontrole, u skladu sa drugim Javnim pozivu, za dodjelu bespovratnih sredstava podrške za investicije u ribolovne plovne objekte, uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje, koji je bio otvoren u periodu od 20. marta do 20. maja 2023. godine.
Ukupna vrijednost investicija za nabavku ovih osam plovila je 1,68 miliona €, dok je potencijalna vrijednost bespovratne podrške 1,17 miliona €. Jedna investicija se odnosi na nabavku koče, gdje je vrijednost investicije 0,9 miliona €, dok je prosječna vrijednost ostalih investicija 110.000 €.
Poziv se realizovao kroz program bespovratne podrške u sektoru ribarstva, u cilju pružanja podrške korisnicima u zamjeni postojećih sa novim ribolovnim plovnim objektima. Program podrške implementira Direktorat za ribarstvo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru Drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS 2), koji se finansira zajmom Svjetske banke.


30. jun 2023.

JAVNI POZIV:

Podrška po prihvatljivom ha za Agroekološku mjeru (IPARD like) za livade i pašnjake za 2023. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške po prihvatljivom ha za Agroekološku mjeru (IPARD like) za livade i pašnjake za 2023. godinu, u okviru mjere 2.1.1. MIDAS 2- Komponenta  Jačanje programa MPŠV za poljoprivrede, ruralni razvoj i ribarstvo.

Ovim javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi, način prijavljivanja za dodjelu podrške, rokovi za podnošenje zahtjeva, procedura realizacije zahtjeva i isplata podrške.

Predmet ovog javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima koji posjeduju livade i pašnjake i koriste ih za proizvodnju sijena ili napasanje stoke.

Korisnici su fizička ili pravna lica koja su do dana podnošenja zahtjeva za podršku u okviru ovog javnog poziva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja moraju biti upisana u Registar životinja, u skladu sa Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja, do dana podnošenja zahtjeva.

Prihvatljive površine su:

Livade kao poljoprivredna površina koja se koristi za proizvodnju trave, bilo zasijane ili samonikle i nije uključena u plodored pet ili više godina, a površina se mora kositi najmanje jednom godišnje.

Pašnjaci kao poljoprivredna površina pokrivena travom više od 50%, uključujući žbunje i/ili drveće i nije uključena u plodored pet ili više godina. Površina se mora koristiti za ispašu stoke.

Minimalna površina prihvatljiva za podršku po zahtjevu je 1 ha zemljišta klasifikovanog kao pašnjaci i/ili livade. Minimalna poljoprivredna parcela koja ispunjava uslove za podršku je 0,1 ha, a minimalno opterećenje pašnjaka je 0,5 UG/ha.

Površine koje ispunjavaju uslove za podršku su one klasifikovane kao pašnjaci i/ili livade evidentirane u Sistemu za identifikaciju zemljišnih parcela (u daljem tekstu: SIZEP-u), kao površine koje koriste podnosioci zahtjeva (koji nemaju spor s ostalim korisnicima podrške u trenutku podnošenja zahtjeva).

Visina podrške po ovom javnom pozivu, po hektaru (ha) prihvatljive površine, iznosi za livade – 60,00 €/h, a zs pašnjake - 80,00 €/ha.

Maksimalni iznos podrške po korisniku je 10.000,00 €.

Rok za podnošenje zahtjeva za podršku je od 30. juna do 30. septembra 2023. godine.

Detaljnije informacije o ovom javnom pozivu se mogu dobiti putem telefona ili lično na sljedećoj adresi:

Direktorat za plaćanja, Moskovska 101, 81000 Podgorica, tel: 020 672 007.

Direkcija za poljoprivredne registre i regionalnu koordinaciju - Odsjek za regionalnu koordinaciju Bijelo Polje, Ul. Slobode bb, 84000 Bijelo Polje, tel: 067 002 858.

1. Obrazac 1 i 2_Obrazac prijave livada i pašnjaka i kontrola na terenu

2. Obrazac 3_Dnevnik pašnjaka - DOSC

3. Javni poziv - 2.1.1 Podrška po ha za livade i pašnjake za 2023. godinu


5. april 2023.

Realizacija projekta MIDAS 2: Ministar Joković u Petrovcu predstavio uspješne rezultate u modernizaciji sektora ribarstva

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković je danas u Petrovcu prisustvovao događaju povodom promovisanja javnih poziva za dodjelu bespovratne podrške za nabavku plovila, u okviru projekta MIDAS 2, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede, uz podršku Svjetske banke, a u cilju modernizacije sektora ribarstva. Događaju su, pored ministra Jokovića i saradnika iz ministarstva i MIDAS2 projektnog tima, prisustvovali i predstavnici Kancelarije Svjetske banke u Podgorici, Instituta za biologiju mora iz Kotora, Investiciono-razvojnog fonda, kao i ribari – korisnici prvog javnog poziva za investicije u ribolovne plovne objekte, uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje.

Ovim povodom, ministar Joković iskazao je zadovoljstvo uspješno realizovanim pozivom za modernizaciju sektora ribarstva, navodeći da su ugovori potpisani sa svih 20 korisnika, koliko je ukupno i bilo primljenih zahtjeva. Predstavljena su prva uspješno nabavljena plovila do sada, kroz poziv koji se realizuje u okviru projekta MIDAS 2, a čija ukupna vrijednost iznosi 185,511.04€, dok je bespovratna podrška od 80% iznosila 148.408,83€. Pored ovih plovila, očekuje se uspješna realizacija investicija do kraja juna za još četiri plovila, ukupne vrijednosti 705,427.70€ i podrške u iznosu 564,342.16€.

Tokom svog izlaganja, ministar Joković je naglasio značaj koji MIDAS projekat ima za crnogorsku poljoprivredu. Istakavši uspješnu, kontinuiranu i plodotvornu saradnju sa predstavnicima Svjetske banke, kao i iskrenu saradnju sa našim ribarima, sa naučnim kadrom u okviru Instituta za biologiju mora u Kotoru, ministar Joković je naveo da će nastaviti da se zalaže za još dinamičniji put razvoja ribarstva, kao i poljoprivrede u cjelini, što potvrđuju već objavljeni javni pozivi, kao i javni pozivi koji biti objavljeni u okviru ovogodišnjeg agrobudžeta.

Posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju izrazitog socio-ekonomskog značaja ribolova na moru, tradicionalnog i kulturnog značaja ribolova u priobalnim područjima Crne Gore, jer na ovaj način plasman i turistička ponuda proizvoda ribarstva  može biti značajno poboljšana. Ministarstvo je, u saradnji sa profesionalnim ribarima, zaključilo da je potrebno uložiti određena sredstva u modernizaciju profesionalne ribolovne flote, poboljšanje standarda sigurnosti plovidbe, uslova rada, kao i higijenskih i zdravstvenih standarda ribe i drugih morskih organizama. Na osnovu ovih kapitalnih ulaganja možemo očekivati porast količina ulovljene ribe i drugih morskih organizama, veći broj ribolovnih dana, smanjenje uvoza ribe i proizvoda od ribe, veći broj zaposlenih u sektoru ribarstva i na kraju, veća primanja i bolji životni standard lica koja se bave ovom privrednom djelatnošću, naglasio je ministar Joković.

Ovaj događaj predstavlja krunu rada Direktorata za ribarstvo i dugogodišnjeg iskustva sa korisnicima, istakla je direktorica Direktorata za ribarstvo gospođa Katarina Burzanović.

„Cilj modernizacije ribarske flote i opremanja mjesta prvog iskrcaja je stvaranje elementarnih uslova za investicije u sektor ribarstva. Bez modernizacije flote i jačanja kopnene infrastrukture, te stvaranja elementarnih uslova za investicije, ne možemo očekivati razvoj sektora ribarstva i upravo je u tom pravcu ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zahvaljujući kreditnom angažmanu sa Svjetskom bankom, realizovalo Javni poziv, što je rezultiralo potpisivanjem 20 ugovora“, ukazala je direktorica Burzanović, istakavši da se ove godine, obzirom na veliko interesovanje korisnika nastavlja sa podrškom.

Ohrabrivši naše ribare da apliciraju i iskoriste podršku, Burzanović je naglasila da je ministarstvo, pored modernizacije ribolovne flote kroz aranžman sa Svjetskom bankom pokrenulo još jednu vrlo značajnu aktivnost, a to je opremanje mjesta prvog iskrcaja. Predočeno je uvjerenje da ćemo do kraja godine imati čak 10 potpuno opremljenih iskrcajnih mjesta duž primorja. To će biti uređaji za elektronski unos, vaganje, pa će ribari imati mogućnost da adekvatno skladište ribu i da je dalje distribuiraju na tržište.

Gospodin Denis Mesihović ispred kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru naglasio je da kroz zajam za implementaciju MIDAS 2 projekta u iznosu od 30 miliona evra, Svjetska banka nastavlja kontinuirano i uspešno saradnju sa Vladom Crne Gore i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na implementaciji prioritetnih reformi, na jačanju konkurentnosti privrede i ribarstva, a takođe i na jačanju kapaciteta ministarstva za ispunjenje završnih mera za zatvaranje poglavlja 11, 12 i 13 za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji.

Istaknuto je da će pored podrške u okviru MIDAS2 projekta, Svjetska Banka nastaviti da podržava napore Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u modernizaciji sektora ribarstva kroz različite inicijative, uključujući izgradnju ribarske luke i prateće infrastrukture.

„Pored grant sredstava, Svjetska banka podržava napore ministarstva da modernizuje sektor ribarstva kroz izgradnju ribarske luke, kao i prateću infrastrukturu, koja bi bila dodatni podstrek razvoju ovog sektora, a ujedno i razvoju turizma kao jedne od glavnih privrednih grana u Crnoj Gori. Stoga, u završnoj fazi je priprema elaborata procene uticaja na životnu sredinu i socijalne aspekte za Rt Đeran, gdje je predviđena izgradnja ribarske luke“, poručio je Mesihović.

Imajući u vidu velike izazove sa kojima se sektor ribarstva susrijeće, usvojen je predlog ministarstva da iznos grant sredstava u drugom krugu bude 70% od ukupnog iznosa investicija, pri čemu je za drugi javni poziv opredijeljeno 4 miliona eura. Ovim javnim pozivima pruža se podrška za nabavku ili izgradnju novih ribolovnih plovnih objekata, u cjelosti operativnih za vršenje ribolovnih aktivnosti, sa ugrađenom i funkcionalnom ribolovnom opremom, elektronskim uređajima za radio komunikaciju, navigaciju, monitoring i vođenje evidencije o ribolovnim aktivnostima i uređajima za čuvanje i skladištenje izlovljene ribe na ribolovnom plovnom objektu.

veza: Drugi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava podrške za investicije u ribolovne plovne objekte uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje


20. mart 2023.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu MPŠV), u okviru Drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS 2, koji se finansira iz sredstava Svjetske banke, a u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu - Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 25/2023), programom 5  Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerom 5.3.3. MIDAS 2 – Komponenta 3 Modernizacija sektora ribarstva, OBJAVLJUJE

DRUGI JAVNI POZIV
ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODRŠKE ZA INVESTICIJE U RIBOLOVNE PLOVNE OBJEKTE UKLJUČUJUĆI RIBOLOVNU OPREMU I ELEKTRONSKE UREĐAJE

PREDMET JAVNOG POZIVA

Modernizacija ribolovne flote Crne Gore za ulov demerzalnih i pelagičnih resursa ribe i drugih morskih organizama.

POSTUPAK REALIZACIJE JAVNOG POZIVA

Pravo na dodjelu podrške može se ostvariti samo ukoliko budu ispoštovane sve procedure i kriterijumi definisani ovim Javnim pozivom, Priručnikom za korišćenje grant podrške za investicije u ribolovne plovne objekte uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje (u daljem tekstu Priručnik) i Propisima Svjetske banke o nabavci za zajmoprimce u okviru IPF-a nabavke u finansiranju investicionih projekata roba, radova, ne-konsultantskih i konsultantskih usluga (jul 2016. godine, revidirano u novembru 2017.godine).

Ovaj javni poziv biće realizovan kroz tri faze, i to:

 1. Odobravanje investicije i ugovaranje;
 2. Kontinuiranu terensku kontrolu; i
 3. Odobravanje isplate.

Detaljni uslovi za ostvarivanje prava na podršku kroz ovaj Javni poziv propisani su Priručnikom, koji je dat u prilogu I ovog Javnog poziva i čini njegov sastavni dio.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE INVESTICIJE

Zahtjev za odobravanje investicije i prateća dokumenta dostavljaju se isključivo preporučenom poštom sa poštanskom markom i pečatom, koji pokazuje tačan datum i vrijeme slanja na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
DIREKTORAT ZA RIBARSTVO
Rimski trg br. 46
81000 Podgorica
sa naznakom:
„Prijava za MIDAS 2 – DRUGI Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku ribolovnog plovnog objekta uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje “

Zahtjev za odobravanje investicije može se podnijeti od 20. marta do 20. maja 2023. godine do 15:00 časova.

Podnosilac zahtjeva za odobravanje investicije je dužan da uz zahtjev podnese svu prateću dokumentaciju propisanu Priručnikom.
Neblagovremeno podnijeti zahtjevi (zahtjevi predati nakon isteka navedenog roka) se neće razmatrati.
Obrazac zahtjeva za odobravanje investicije, poslovnog plana i druge prateće dokumentacije, potrebne za pripremu zahtjeva dostupan je na zvaničnoj internet stranici MPŠV-a (https://www.gov.me/mpsv/ribarstvo) i MIDAS 2 projekta (www.midas.co.me), u poslovnim prostorijama Direktorata za ribarstvo, kancelarija br. 25, Rimski trg br. 46, Podgorica, u prostorijama inspektora za ribarstvo u Baru, Herceg Novom i Kotoru, kao i u Institutu za biologiju mora u Kotoru.
Podnijeti zahtjevi za odobravanje investicija c´e biti evaluirani po principu redosljeda podnošenja zahtjeva, odnosno datumu i vremenu slanja poštom.
Ukoliko se na osnovu podnijetih zahtjeva za odobravanje investicija, a koji ispunjavaju sve uslove iz ovog Javnog poziva, utvrdi da je opredijeljeni budžet premašio 4 miliona evra, zahtjevi za odobravanje investicija, koji se nađu na listi primljenih zahtjeva za odobravanje investicija na posljednjim pozicijama, biće odbijeni.

Investicija se može realizovati tek kada se na osnovu odobrenog zahtjeva za podršku potpiše Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava podrške.

1. Javni poziv za modernizaciju ribolovne flote MIDAS 2 ZA OBJAVU

2. Prilozi prirucnika

3. Dokumenta za nabavke


23. februar 2023.

Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja

Na osnovu Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja 2023-2028, objavljenog 31. januara 2023. godine na sajtu Ministarstva, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo obavještava zainteresovanu javnost da će se okrugli stolovi realizovati u Podgorici i Bijelom Polju i to:

- Podgorica - 1. mart 2023. godine, u zgradi stare Vlade, sa početkom u 11 časova;

Bijelo Polje - 3. mart 2023. godine, u opštinskoj sali, sa početkom u 11 časova.

Zainteresovani za učešće potrebno je da se prijave na email adrese: [email protected] i [email protected] , uz navođenje imena, prezimena i organizacije iz koje dolaze, a za sve dodatne informacije mogu pozvati i broj telefona 020/482-292.


14. februar 2023.

Posjeta delegacije Svjetske banke Direktoratu za plaćanja i MIDAS 2 projektu

Direktorica Svjetske banke (SB) za ZapadniBalkan,  gospođa Šaoćing Ju (Xiaoqing Yu) , sa svojim saradnicima, šefom Kancelarije Svjetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, Kristoferom Šeldonom (Christopher Sheldon), Silviom Mauri, tim liderom MIDAS 2 Projekta i Draganom Varezić, iz Kancelarije Svjetske banke u Crnoj Gori, posjetili su danas Direktorat za plaćanja i MIDAS 2 projekat u okviru svoje prve posjete Crnoj Gori.

U ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sastanku sa delegacijom Svjetske banke prisustvovali su državni sekretari Stevan Gajević i Salih Gjonbalaj, direktor Direktorata za plaćanja, Vladislav Bojović, direktorica Direktorata za ruralni razvoj Andrijana Rakočević, rukovodilac Odjeljenja za međunarodnu saradnju, Milena Vukotić i predstavnici MIDAS 2 tima, Gorica Radulović i Marija Radulović.

Direktorat za plaćanja je odabran kao dio uspješne priče koja je realizovana u sklopu MIDAS-a i koja se nastavlja kroz MIDAS 2 projekat, čime se htjelo ukazati na značaj koji Svjetska banka ima u Crnoj Gori, kada je u pitanju modernizaciia poljoprivrede, usvajanje standarda u proizvodnji, bezbjednosti hrane, zivotne sredine, jačanje kapaciteta i institucija i korišćenje IPARD sredstava, kao krajnjeg cilja.

Danas, implementacijom MIDAS2 projekta, želimo postići postavljene ciljeve u poljoprivredi, bezbjednosti hrane i ribarstvu, koji se prevashodno odnose na mjerila u okviru pregovaračkih Poglavlja 11,12 i 13.

Direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan, gospođa Ju, imala je priliku da obiđe prostorije Direktorata za plaćanja, koji je 2016. godine renoviran i opremljen, po svim standardima bezbjednosti, koji buduća Agencija za plaćanje mora posjedovati, što je ubrzo potvrđeno i akreditacijom koju je dobio, kao i odobravanjem u raspolaganju IPARD sredstvima, od februara 2018. godine.

Predstavnici Ministarstva su upoznali direktoricu sa budućim aktivnostima i planovima za njihovu realizaciju i ukazali na posvećenost koju resorno ministarstvo, kao i Vlada u cjelini, iskazuju kada je u pitanju realizacija ovako značajnih aktivnosti koje implementira Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa MIDAS 2 projektnim timom.


13. januar 2023

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski Trg 46, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ribarske luke na Rtu Đeran – Velika plaža, Opština Ulcinj.
U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine Opštine Ulcinj radnim danima od 9 do 12 časova. Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.
Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 08.02.2023.godine.
Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u skupštinskoj Sali zgrade Opštine Ulcinj, dana 27.01.2023.godine, sa početkom u 10 časova.


6. jun 2022.

OBAVJEŠTENJE

Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Na osnovu člana 16 stav 4 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je Komisija za određivanje obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ribarske luke na Rtu Đeran – Velika plaža, Opština Ulcinj, koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine (Broj 03-UPI-955/12 od 09.05.2022.godine), nosiocu projekta Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Rimski Trg 46, donijela Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu (Broj 03-UPI-955/15 od 31.05.2022.godine).

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u Prijedlog obima i sadržaja Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, I sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 9 do 12 časova, kao i na sajtu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je 30.06.2022.godine.


3. mart 2022.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva građane opštine Ulcinj, predstavnike nevladinog sektora i zainteresovanu javnost na prezentaciju / konsultativni sastanak u vezi projekta izgradnje Ribarske luke na Rtu Đeran, opština Ulcinj.
Sastanak će predvoditi Konzorcijum - ROGAN ASSOCIATES S.A. i PASECO SP LTD radi konsultacija sa svim zainteresovanim stranama u vezi planiranog projekta, sa glavnim ciljevima da:

 1. Informiše javnost o Projektu; 
 2. Predstavi rezultate istraživanja kao dio postupka analize koji će biti uzeti u obzir tokom sprovođenja Procjene uticaja na društvo i životnu sredinu;
 3. Prikupi povratne informacije od prisutnih u vezi sa ovim rezultatima, te razmotri sve opcije i pruži javnosti priliku da podijeli svoja mišljenja o predloženom Projektu.

Sastanak je planiran za 9. mart 2022. godine u velikoj sali Opštine Ucinj sa početkom u 11.00 sati.
Više informacija o samom događaju možete dobiti putem poziva na telefon broj 020482270.

Pozivno pismo

Održana radionica o Procedurama nabavke po pravilima Svjetske banke, u cilju uspješnog realizovanja ugovorenih investicija kroz Javni poziv za preradu na gazdinstvima, u okviru MIDAS 2 projekta

Dana 04. februara 2022., u staroj zgradi Vlade, održana je radionica o Procedurama nabavke po pravilima Svjetske banke za poljoprivredne proizvođače koji su potpisali ugovore o grantu, u cilju uspješnog realizovanja ugovorenih investicija kroz Javni poziv za podršku investicijama u preradu na gazdinstvima u okviru MIDAS 2 projekta.
Prezentaciji su, pored poljoprivrednih proizvođača, prisustvovali i predstavnici Jedinice za tehničku podršku projektima Svjetske banke u Crnoj Gori, kancelarije MIDAS 2 projekta i Direktorata za ruralni razvoj, koji implementira ovaj Javni poziv.
Potpisnici ugovora o grantu mogli su se bliže informisati o daljim koracima u vezi implementacije svojih investicija i procedurama o nabavci dobara i usluga po pravilima Svjetske banke. Takođe, mogli su dobiti i odgovore na sva pitanja koja se tiču procedure realizacije samog Javnog poziva za podršku investicijama u preradu na gazdinstvima u okviru MIDAS 2 projekta.
Za one poljoprivredne proizvođače koji su potpisali ugovor, ali nijesu bili u prilici da prisustvuju radionici, u  prilogu se nalazi potrebna dokumentacija za procedure nabavke, Operativni priručnik i prezentacija o procedurama nabavke.

Dokumentacija za nabavke:

- Operativni priručnik

- Anex 4 - Zahtjev za isplatu

- Anex 5 - Zahtjev za odobrenje izmjena

- Anex 6 - Izjava trećih lica

- Obrazac prijava radova adaptacije

- RFQ radovi

- RFQ robe

- RFQ robe, radovi - EV izvještaj

- Šoping procedura Svjetske banke

- Forme i smjernice za Evaluacioni izvještaj


01.02.2022.

Potpisani ugovori za investicije u preradu na gazdinstvima

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, mr Aleksandar Stijović, potpisao je ugovore o dodjeli bespovratne podrške za preradu na gazdinstvima, 24. januara u Beranama (sa aplikantima iz opština Plav, Gusinje, Andrijevica, Petnjica, Rožaje, Berane i Bijelo Polje), 26. januara u Podgorici (sa proizvođačima iz Podgorice, Cetinja, Danilovgrada, Kolašina, Bara, Tivta, Ulcinja i Plužina) i 31. januara u Nikšiću (sa proizvođačima iz Nikšića, Pljevalja, Žabljaka, Šavnika i Plužina).
Investicije, koje se odnose na nabavku nove opreme za preradu, čuvanje i pakovanje poljoprivrednih proizvoda, kao i adaptaciju postojećih objekata, podržane su sa 80% vrijednosti cjelokupnog iznosa investicije, kroz javni poziv koji Ministarstvo dodjeljuje uz podršku Svjetske banke, u okviru MIDAS 2 projekta. Ugovore je potpisalo 70 proizvođača, ukupne vrijednosti investicija 490.000,00 eura, od čega je podrška koju dodjeljuje Ministarstvo oko 390.000,00 €.
Osnovni cilj podrške je da se kroz ove vrste investicije, objekti u kojima se vrši prerada, pakovanje i čuvanje proizvoda, unaprijede i usaglase sa higijenskim standardima, minimalnim nacionalnim standardima u oblasti bezbjednosti hrane i očuvanja životne sredine, kao i da se kroz povezivanje poljoprivrede i turizma u ruralnim područjima, a i van njih, omogući poljoprivrednim proizvodima dobar i siguran plasman.
Ministar Stijović je istakao požrtvovanost poljoprivrednih proizvođača koji u izazovnim vremenima globalne pandemije daju sve od sebe da sačuvaju selo, te naglasio da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvijek biti iskren i pouzdan partner svakom našem poljoprivredniku. Ovom prilikom, najavio je i najveći Agrobudžet za poljoprivrednike u istoriji Crne Gore, istakavši da će benefite novog Agrobudžeta osjetiti svi poljoprivredni proizvođači, kao i da su povećanja posebno izražena u sektoru stočarstva, uključujući značajna povećanja premije za mlijeko, povećanja direktnih plaćanja po površini, uz povećanje premija po grlu za goveda, ovce i koze ali i u svim drugim agrobudžetskim mjerama.
Menadžerka MIDAS 2 projekta, Gorica Radulović, uputila je čestitke svim poljoprivrednicima koji su ispunili uslove za potpisivanje ugovora i istakla da će se kroz MIDAS 2 projekat, u narednom periodu, u punom kapacitetu nastaviti podrška poljoprivrednom sektoru u Crnoj Gori.
Razvojem prerade na porodičnim gazdinstvima doprinosi se povećanju konkurentnosti proizvoda kako crnogorskih primarnih proizvođača, tako i prerađivača. Ova mjera, kroz stvaranje dodate vrijednosti, povećava prihode, rješava problem viškova primarnih proizvoda i čuvanja proizvoda na gazdinstvima.
https://www.gov.me/clanak/u-niksicu-potpisani-ugovori-od-80-bespovratne-podrske-poljoprivrednim-proizvodacima

https://www.gov.me/clanak/potpisani-ugovori-bespovratne-podrske-sa-poljoprivrednicima-iz-centralne-i-juzne-regije

https://www.gov.me/clanak/potpisani-ugovori-o-dodjeli-bespovratne-podrske-poljoprivrednicima-sa-sjevera

Potpisani ugovori MIDAS 2 – prerada na gazdinstvima


27. januar 2022.

Potpisan Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza za funkcionisanje buduće Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede mr Aleksandar Stijović, rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović i dekanica Biotehničkog fakulteta prof. dr Božidarka Marković danas su, u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, potpisali Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza za funkcionisanje buduće Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije, nove podorganizacione jedinice Biotehničkog fakulteta UCG, čime su postavljeni temelji funkcionisanja buduće laboratorije.
Pomenutim dokumentom, čijem je potpisivanju prisustvovao i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Vladimir Đaković, postavljeni su temelji funkcionisanja buduće Laboratorije za koju će Ministarstvo obezbijediti opremu i ostalu infrastrukturu potrebne za rad, kroz implementaciju Drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS 2), u iznosu oko 1,5 miliona eura.

Potpisivanje Sporazuma predstavlja jedan od koraka za zatvaranje pregovora u Poglavlju 12 koje se tiče Bezbjednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike.
Uz podršku MIDAS 2 projeka biće realizovani građevinski radovi na izgradnji novog sprata na krovu BTF-a, opremanje laboratorije namještajem i laboratorijskom opremom, pružanje tehničke pomoći za izradu nacrta pravnog dokumenta kojim se definišu odnosi između Uprave za bezbjednost hrane i Nacionalne referentne laboratorije, studija izvodljivosti, biznis plana kao i priprema dokumentacije za akreditaciju testova i metoda. Osim uređenja prostora Nacionalne referentne laboratorije, Fakultet će dobiti uređeno i opremljeno oko 300m2 edukacijskih sala i kabineta, što je posebno važno za realizaciju nastave.

Tokom 2021. godine, takođe u okviru MIDAS 2 projekta, nabavljena je poljoprivredna mehanizacija i oprema za vinopodrum, vrijedna 47.500 €, na Oglednom imanju Biotehničkog fakulteta.

Link MPŠV: https://www.gov.me/clanak/postavljeni-temelji-funkcionisanja-buduce-nacionalne-referentne-fitosanitarne-laboratorije


29. decembar 2021.

Potpisani ugovori za podršku modernizaciji ribarskog sektora u Crnoj Gori

Na svečanosti održanoj povodom dodjele bespovratnih sredstava po Javnom pozivu za investicije u ribolovne plovne objekte, uključujući ribolovnu opremu i elektronske  uređaje, potpisano je 19 ugovora sa  aplikantima koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovranih sredstava podrške u iznosu od 80%. Ukupna vrijednost planiranih investicija je 3 miliona eura, dok je vrijednost bespovratne podrške 2,39 miliona eura (80%). Ugovore sa aplikantima je potpisao ministar Aleksandar Stijović, koji je, ovom prilikom, iskazao posebno zadovoljstvo zbog najsnažnije podrške u sektoru ribarstva u Crnoj Gori do sada, uz posebnu zahvalnost predstavnicima Svjetske banke koji prate MIDAS program.
Ovom prilikom, ministar Stijović je iskazao punu posvećenost Vlade Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede u realizaciji EU agende, a samim tim i MIDAS projekta.
“Na osnovu ovih kapitalnih ulaganja možemo očekivati porast količina ulovljene ribe i drugih morskih organizama, veći broj ribolovnih dana, čiji je prosjek trenutno oko 55 godišnje, smanjenje uvoza ribe i proizvoda od ribe, veći broj zaposlenih u sektoru ribarstva i, na kraju, veća primanja i bolji životni standard lica koja se bave ovom privrednom djelatnošću”, ocijenio je ministar Stijović.
Menadžerka MIDAS 2 projekta, Gorica Radulović, prezentovala je detalje apliciranja i prisutne upoznala sa dosadašnjim tokom projekta i budućim koracima. Naglasila je, da je ovo prvi javni poziv, koji se na ovaj način i sa ovolikom vrijednošću sprovodi u sektoru ribarstva, te da je Ministarstvo poljoprivrede, razumijevaći situaciju u kojoj se ribari nalaze, usljed poremećaja na tržištu i COVID krize, sa Svjetskom bankom ispregovaralo da se obezbijedi povraćaj u iznosu od 80% vrijednosti investicije.
U skladu sa Javnim pozivom, primljeno je ukupno 20 aplikacija, od čega je nakon terenske i administrativne kontrole  odobreno 19 zahtjeva aplikanata, po 6 korisnika iz Ulcinja i Budve, 4 iz Bara i po jedan iz Kotora, Tivta i Herceg Novog (detaljan prikaz ovdje).

https://www.gov.me/clanak/realizovana-najveca-podrska-za-ribarski-sektor-u-crnoj-gori


19. oktobar 2021.

Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao nosilac posla za izgradnju Ribarske luke na lokalitetu Rt Đeran, a u skladu sa propisanim procedurama, obavještava zainteresovanu javnost da je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje o  potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, broj 02-UPI-955/8 od 30.07.2021.godine.
U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine , predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta kao i u slučaju havarije.

U prilogu se mogu preuzeti sljedeća dokumenta:


27. jul 2021.

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODRŠKE ZA INVESTICIJE U RIBOLOVNE PLOVNE OBJEKTE UKLJUČUJUĆI RIBOLOVNU OPREMU I ELEKTRONSKE UREĐAJE

J A V N I  P O Z I V
ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODRŠKE ZA INVESTICIJE U RIBOLOVNE PLOVNE OBJEKTE UKLJUČUJUĆI RIBOLOVNU OPREMU I ELEKTRONSKE UREĐAJE
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u okviru Drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS 2, koji se finansira iz sredstava Svjetske banke, a u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu - Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 76/2021), programom 5: Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture, mjerom 5.3. Održivo upravljanje i očuvanje resursa ribe i drugih morskih organizama,  Komponentom 3. Modernizacija sektora ribarstva

CILJEVI MJERE:
Podrška u okviru ove mjere ima za cilj pružanje bespovratne podrške investicijama u zamjeni starih sa novim ribolovnim plovnim objektima kako bi se u sektoru ribarstva Crne Gore uvele i primjenile mjere održivog, isplativog i efikasnog ulova ribe i drugih morskih organizama, povećala tržišna konkurentnosti i dostigli evropski standardi u bezbjednosti hrane koja potiče iz ulova.

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE KROZ OVAJ JAVNI POZIV SU:
Investicije koje će se podržati kroz ovaj poziv za dodjelu bespovratnih sredstava podrške su:

 • Konsultantske usluge za izradu poslovnog plana i/ili sprovođenje postupka javne nabavke;
 • Nabavka ili izgradnja novog ribolovnog plovnog objekta, u cijelosti operativnog za vršenje ribolovnih aktivnosti, na kojem je ugrađena i funkcionalna ribolovna oprema, elektronski uređaji za radio komunikaciju, navigaciju, monitoring i vođenje evidencije o ribolovnim aktivnostima i uređaji za čuvanje i skladištenje izlovljene ribe na ribolovnom plovnom objektu. Ukoliko je predmet investicije nabavka ili izgradnja ribolovnog plovnog objekta tipa koča (TO) ili plivarica (SP), podnosilac zahtjeva za odobravanje investicije je dužan prethodno pribaviti saglasnost za ulazak novog ribolovnog plovnog objekta u ribolovnu flotu Crne Gore koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za ribarstvo.

KORISNICI GRANT PODRŠKE:
Korisnik bespovratnih sredstava podrške kroz ovaj javni poziv može biti privredno društvo, preduzetnik ili drugo pravno lice registrovano u CRPS za obavljanje djelatnosti ulova ribe na moru (sa šifrom djelatnosti 03.11), koje ima važeću dozvolu za privredni ribolov na moru i koje je ostvarilo najmanje 30 ribolovnih dana u proteklih 12 mjeseci, računajući od dana podnošenja zahtjeva za odobravanje investicije. 

KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI:
Podnosilac zahtjeva za odobravanje investicije, na dan podnošenja zahtjeva, mora da:

 • Bude registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore za obavljanje djelatnosti ulova ribe na moru, razvrstanom pod šifrom djelatnosti 03.11;
 • Ima važeću dozvolu za obavljanje privrednog ribolova na moru, izdatu od strane MPŠV – Direktorat za ribarstvo;
 • Nema neizmirenih poreskih potraživanja;
 • Ima najmanje 30 ostvarenih ribolovnih dana, evidentiranih u Elektronski dnevnik ulova;
 • Nema nerasknjiženih ulovljenih količina, evidentiranih u Elektronskoj evidenciji o prodaji;
 • Realizacijom investicije neće dovesti do smanjenja broja radne snage trenutno angažovane na ribolovnom plovnom objektu;
 • Je lokacija na kojoj će se realizovati investicija crnogorska primorska opština;
 • Je poslovnim planom dokazao ekonomsku opravdanost investicije i mogućnost povraćaja uloženih sredstava u periodu koji nije duži od 5 godina;
 • Dokaže da nije u postupku stečaja ili likvidacije, kao i da se tekući račun ne nalazi u blokadi;
 • Dokaže da će se planirana nabavka izvršiti kod registrovanog prodavaca ili pružaoca usluga (brodograditelja) ili ovlašćenog prodavaca-servisera, koje je registrovano za djelatnost koja je predmet investicije odnosno prodaju ili izgradnju plovnih objekata. Ukoliko je prodavac ili pružalac usluga (brodograditelj) pravno lice registrovano u zemlji koja nije Crna Gora, podnosilac zahtjeva za odobravanje investicije mora da dostavi dokaz o registraciji tog pravnog lica, iz države gdje je to pravno lice registrovano, za djelatnost koja je predmet investicije (dokument-dokaz mora da bude preveden na crnogorski jezik od strane ovlašc´enog sudskog tumača/prevodioca);
 • Je predračunom za planiranu investiciju, koji se dostavlja uz zahtjev za odobravanje investicije, obuhvaćen trošak nabavke kompletnog ribolovnog plovnog objekta, uključujući ribolovnu opremu, elektronske uređaje za radio komunikaciju, navigaciju, monitoring i vođenje evidencije o ribolovnim aktivnostima i uređaje za čuvanje i skladištenje izlovljene ribe na ribolovnom plovnom objektu.

VISINA PODRŠKE:
Visina podrške iznosi 80% prihvatljive investicije.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 1.500.000,00€.
Minimalni iznos planirane investicije iznosi 15.000,00€.
Maksimalni iznos planirane investicije iznosi 200.000,00€ odnosno do 400.000,00€ ukoliko je predmet investicije nabavka ribolovnog plovnog objekta tipa koča (TO) ili plivarica (SP).
Zahtjev za podršku i sva prateća dokumenta dostavljaju se u roku propisanom Javnim pozivom, isključivo preporučenom poštom sa poštanskom markom i pečatom koji pokazuje tačan datum slanja na sljedeću adresu:
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
DIREKTORAT ZA RIBARSTVO
Rimski trg br. 46
81000 Podgorica
sa naznakom:
„Prijava za MIDAS 2 - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku ribolovnog plovnog objekta uključujući ribolovnu opremu i elektronske uređaje “
Zahtjev za odobravanje investicije može se podnijeti od dana objavljivanja Javnog poziva do 30. Septembra 2021. godine do 15:00 časova. Neblagovremeni zahtjevi (zahtjevi podnešeni nakon predviđenog roka), kao i zahtjevi uz koje nije podnijeta sva obavezna dokumentacija tražena Operativnim priručnikom neće se razmatrati. Obrazac zahtjeva za odobravanje investicije, poslovnog plana i druge prateće dokumentacije potrebne za pripremu zahtjeva dostupan je na zvaničnoj internet stranici MPŠV-a (www.gov.me/mpsv) i MIDAS 2 projekta (www.midas.co.me), kao i u poslovnim prostorijama DzR, kancelarija br. 25, Rimski trg br. 46, Podgorica, kao i u prostorijama inspektora za ribarstvo u Baru, Herceg Novom i Kotoru i u Institutu za biologiju mora u Kotoru.
Investicija se može realizovati tek kada se na osnovu odobrenog zahtjeva za podršku potpiše Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava podrške.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica
Direktorat za ribarstvo:
020 482 270

Javni oglas

Operativni priručnik

Ostala dokumentacija

Dokumentacija za proces nabavke


17. jul 2021.

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIDAS 2 PROJEKTA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU NA GAZDINSTVIMA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu-Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 76/2021) i mjerom 2.1.18 Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima (MIDAS 2 grantovi), objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u preradu na gazdinstvima.

Poziv se objavljuje u okviru drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS 2, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koristeći sredstva Svjetske banke, i realizovaće se u skladu sa Priručnikom za grant šemu “PODRŠKA INVESTICIJAMA U PRERADU NA GAZDINSTVIMA”.

Rok za podnošenje zahtjeva će trajati od 02.08.2021. do 31.08.2021. godine. Obrazac zahtjeva za odobravanje investicije, Priručnik za grant šemu “Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima” i druga prateća dokumentacija potrebna za pripremu zahtjeva, dostupan je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.gov.me/mpsv) i MIDAS 2 projekta (www.midas.co.me), kao i u prostorijama Direktorata za ruralni razvoj,
kancelarija br. 4, Rimski trg br. 46, Podgorica, i u prostorijama regionalnih kancelarija savjetodavnih službi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Baru, Herceg Novom, Cetinju, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću, Beranama i Pljevljima, dok se informacije mogu dobiti i putem telefona ili lično na sljedećim adresama:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica
Direktorat za ruralni razvoj:
020 482 150

Uslovi i kriterijumi vezani za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratne podrške se nalaze u dokumentaciji ispod.

Javni oglas - Duga verzija

Javni oglas - Skraćena verzija

Operativni priručnik

Aneks 1

Aneks 2

Aneks 3

Aneks 4

Aneks 5

Aneks 6

Dokumentacija:

- Poziv za dostavljanje ponuda – za radove, šoping metoda

- Poziv za dostavljanje ponuda (RFQ) – Kupovina robe

- Nabavka robe u okviru kupovine roba/radova – obrazac za VREDNOVANJE


5. jul 2021.

Promocija Javnog poziva i Operativnog priručnika za grant podršku za investicije u nove ribolovne plovne objekte u okviru MIDAS 2 projekta

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U okviru Drugog projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore, započeta je promocija Javnog poziva za dodjelu bespovratne podrške za investicije u nove ribolovne plovne objekte. Ovim putem želimo da obavijestimo sve zainteresovane privredne ribare da će predstavnici Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održati promociju Javnog poziva, čija zvanična objava je planirana za 15. jul 2021., prema sledećem rasporedu:

 • Ulcinj 06/07/2021 – Velika sala Opštine sa početkom u 09.00 h
 • Bar 06/07/2021 – Opštinska sala sa početkom u 16.00 h
 • Budva 07/07/2021 – Sala Akademije znanja u 09.00 h
 • Kotor i Tivat 08/07/2021 – sala Instituta za biologiju mora u 09.00 h
 • Herceg Novi 09/07/2021 – Velika sala Opštine u 09.00h

Tokom prezentacija će biti predstavljeni uslovi javnog poziva, predmet nabavke, kriterijumi evaluacije, kao i cjelokupan proces kroz koji prolaze svi primljeni zahtjevi za dodjelu podrške.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 020-482-270.

11. februar 2021.

Procjena uticaja planirane ribarske luke na rtu Đeran – socio-ekonomski upitnik

U okviru projekta MIDAS 2 Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u toku su aktivnosti procjene uticaja na životnu sredinu i društvene uslove (ESIA) za novu ribarsku luku na rtu Đeran na Velikoj plaži. Aktivnosti se sprovode u saradnji sa opštinom Ulcinj.

Na osnovu detaljnog ispitivanja uslova na samoj lokaciji kao i na osnovu važećih propisa, prostorno-planskih dokumenata i drugih dostupnih informacija, kroz tekuće aktivnosti biće predloženo idejno rješenje ribarske luke i urađena procjena uticaja u skladu sa crnogorskim propisima i procedurama Svjetske banke (koja finansira MIDAS 2 projekat). Kapacitet luke koji se trenutno razmatra je do 60 ribolovnih plovnih objekata dužine do 15 metara.

Konsultacije i uključivanje zainteresovanih pojedinaca i organizacija sastavni su dio procjene uticaja. Javnost će biti redovno obavještavana o načinu i formi konsultacija tokom ESIA procesa. 

Vaše mišljenje o projektu i njegovim mogućim uticajima na društvene i ekonomske uslove u lokalnoj zajednici i opštini Ulcinj sada možete iskazati popunjavanjem upitnika (link ispod).

Popunjen upitnik pošaljite na e-mail adresu: [email protected], najkasnije do 5. marta 2021. godine.

Link propratni tekst na ALB

Link upitnik ALB verzija

Link upitnik CG verzija


Jul 2018

Početak implementacije Drugog Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori – MIDAS 2 

Drugi projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2) dobio je odobrenje Borda izvršnih direktora Međunarodne banke za obnovu i razvoj 30. januara 2018. godine. 

Ugovor o kreditu između Vlade Crne Gore i Međunarodne banke za obnovu i razvoj IBRD (Svjetska banka) potpisan je 8. marta 2018. godine (8820-ME). 

Projekat je dobio efektivnost 5 juna 2018. godine, dok je zajedničko otvaranje projekta sa predstavnicima Svjetske banke i  Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (MPRR) održano u Kolašinu 11. jula 2018. godina.
Razvojni cilj Projekta jeste poboljšanje konkurentnosti poljoprivrede i i ribarstva u Crnoj Gori, kroz povećanje pružanja državne podrške u usaglašavanju sa zahtjevima za pristupanje EU.

Ovaj projekat ima tri razvojne komponente, dok je četvrta komponenta Upravljanje projektom:

1) Prva komponenta - Jačanje programa MPRR, koje ima za cilj: (a) povec´anje i stvaranje raznovrsnih moguc´nosti za ostvarenje prihoda od proizvodnih jedinica, doprinos kreiranju radnih mjesta, kao i jačanje otpornosti produktivnih jedinica u vidu prilagođavanja klimatskim promjenama, i (b) podržati Crnu Goru u ispunjavanju uslova za zatvaranje Poglavlja 11. Komponenta 1 ima sledec´e potkomponente: (i) Povec´anje i diverzifikovanje moguc´nosti za prihodovanje kroz donacije (grant sredstva) za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo; i (ii) Jačanje MPRR u pravcu ispunjenja zahtjeva za pristupanje EU.
2) Druga komponenta - Podrška za oblast bezbjednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne usluge, u cilju razvoja kapaciteta za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne usluge, kao dio stvaranja integrisanog sistema kvaliteta hrane koji je u skladu sa zahtjevima Evropske unije (EU). Komponenta 2 ima sledec´e potkomponente: (i) bezbjedno upravljanje životinjskim nus-proizvodima; (ii) Jačanje dijagnostičkih kapaciteta fitosanitarne laboratorije; i (iii) Podrška inspekcijskim službama.

3) Trec´a komponenta - Modernizacija sektora ribarstva ima za cilj finansiranje investicija u javnom sektoru kako bi se postiglo: (i) jačanje produktivnih kapaciteta sektora investiranjem u osnovnu infrastrukturu i opremu koja c´e ribarima obezbijediti bezbjedna i sanitarno ispravna plovila, postrojenja i pristup luci i (ii) jačanje institucionalnih kapaciteta za pristup Zajedničkoj politici ribarstva EU.

Vrijednost projekta je 30 mil EUR i predviđeno je da Projekat traje od juna 2018 do juna 2023 godine.


03. novembar 2017

Shodno aktivnostima pripreme drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore (MIDAS 2)

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

daje na javnu raspravu

Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom

za Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2).

Javna rasprava će trajati od 03. novembra 2017. do 10. novembra 2017. godine.
Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom biće dostupan javnosti u prostorijama Direktorata za plaćanje, tokom trajanja javne rasprave u periodu od 12 do 15 časova i na sajtu MIDAS projekta: www.midas.co.me .
Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu Direktorata za plaćanje, Moskovska 101, 81000 Podgorica, kao i na e-mail: [email protected] .
Centralna javna rasprava o Okviru za upravljanje životnom sredinom i društvom za Drugi Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2) održaće se 10. novembra 2017. godine, u prostorijama Direktorata za plaćanje, Moskovska 101, 81000 Podgorica, mala sala za sastanke, I sprat, sa početkom u 10.00 časova.
Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom za Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede u Crnoj Gori (MIDAS 2) možete preuzeti sa Web sajta: www.midas.co.me